SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA

 

Principal Arriba Contactar Buscar Contenido

 Principal Arriba Novedades Quiénes somos Asociarse SCELE Madrid Congresos SCELE Grupos de trabajo Red Investigación

 

   

Para acceder a la versión en castellano de los Estatutos de SCELE pichar aquí o hacer clic sobre la bandera

ESTATUTS DE LA SOCIETAT CIENTÍFICA ESPANYOLA DE INFERMERIA

Index:

 

  • CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, SEU I TERRITORI.


Article 1er.- La Societat Científica Espanyola de Infermeria (S.C.E.L.E.) és una associació amb finalitat científica i sense ànim de lucre que s'acull a l'empara del règim associatiu a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de marc reguladora del Dret d´Associació.

La dita Associació es regirà pels preceptes de les citades lleis d'Associacions, pels presents estatuts en tant no estiguen en contradicció amb la llei, pels acords adoptats vàlidament pels seus òrgans de Govern, sempre que no siguen contraris a les Lleis i/o als Estatuts, i per les disposicions reglamentaries que aprove el Govern que tan sols tindran caràcter supletori.

Article 2n.- El domicili social de la Societat Científica Espanyola de Infermeria és: Escola Universitària d'Infermeria, Campus de Sant Vicent del Raspeig, Ap.99. E-03080 Alacant.

El trasllat del domicili social haurà de ser acordat per l'Assemblea General i comunicat al registre d'Associacions.

Article 3er.- L'àmbit territorial d'acció serà la totalitat de l'Estat Espanyol.

Article 4rt.- L'Associació denominada Societat Científica Espanyola de Infermeria es constitueix amb caràcter permanent, i sols es dissoldrà per acord de l'Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les Lleis. El tancament del exercici econòmic associatiu anual, tal i como exigeix l’article 7.1 apartat 1 de la Llei Orgànica 1/2.002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, es realitzarà el dia 31 desembre de cada any natural.

  • CAPÍTOL II. OBJECTIUS I FINS.

 

Article 5è.- Fomentar l'avanç del coneixement infermer i el desenvolupament de la professió infermera en totes les seues vessants, especialment la investigadora i la docent.

Article 6è.- Afavorir l'estudi i difusió dels coneixements propis d'infermeria.

Article 7è.- Elegir als representants en els aspectes científics i administratius, davant d'altres societats o Administració Pública, tribunals o comissions, quan la seua presència siga requerida.

Article 8è.- Organitzar, patrocinar i promoure els cursos, congressos o reunions proposats per membres de S.C.E.L.E. i aprovats en Assemblea General.

Article 9è.- Coordinar i planificar l'activitat investigadora, a escala estatal, en el seu àmbit d'actuació.

Article 10è.- Establir relacions amb altres societats científiques espanyoles o estrangeres.

Article 11è.- Crear i coordinar els grups de treball de S.C.E.L.E.

  • CAPÍTOL III. MEMBRES DE S.C.E.L.E.

 

Article 12è.- Els membres de S.C.E.L.E., sense límit de nombre, poden ser de dos tipus: numeraris i d'honor.

Article 13è.- Podran ser socis numeraris d´SCELE:
a) Els Llicenciats en Infermeria.

b) Els diplomats en infermeria graduats en el Titol Propi del Segon Cicle i els estudiants que es troben cursant aquest segon cicle.

Article 14è.- Socis d'Honor o protectors seran les persones o entitats a les quals, pels seus mèrits, els siga atorgada aquesta distinció. La qualitat d'aquests nomenaments és merament honorífica, i per tant no atorga la condició jurídica de membre, ni dret a participar en els òrgans de Govern i Administració, estant exempts de tota mena d'obligacions.

Article 15è.- Podran ser acreditats com a Col·laboradors les persones que, a petició de S.C.E.L.E., participen en les seues activitats i fins.

Article 16è.- Per l'admissió com a soci numerari s'ha de cursar sol·licitud a la Junta Directiva mitjançant un escrit adreçat al seu President, aportant currículum vitae i un aval de dos socis numeraris.

Article 17è.- Els socis d'Honor seran proposats per la Junta Directiva a l'Assemblea General, sent necessari el vot favorable de dos terços dels socis numeraris presents.

Article 18è.- Les responsabilitats dels membres de S.C.E.L.E. seran les següents:

a). Acatar aquests estatuts.
b). Acceptar les decisions preses per la Junta Directiva o l'Assemblea General. 
c). Abonar la quota d'inscripció  i la quota anual  dins del terme establert.
d). Contribuir a assolir els fins de la Societat, admetent la seua funció coordinadora, planificadora i difusora.
e). Participar en les activitats científiques de S.C.E.L.E.
f). Assistir a l'Assemblea General.

Article 19è.- Tots els socis numeraris tenen dret a:.

a). Participar en les activitats culturals que promoga S.C.E.L.E. i en els actes socials que s'organitzen per a tots els socis, en les condicions que s'establisquen.
b). Tenir un exemplar d'aquests estatuts i tenir coneixença dels acords adoptats pels òrgans directius.
c). Impugnar els acords i actuacions contràries a la Llei d'Associacions o als Estatuts, dins del terme de quaranta dies naturals, contats a partir d'aquell en el qual el demandant haguera conegut, o tingut oportunitat de conèixer, el contingut de l'acord impugnat.
d). Conèixer en qualsevol moment la identitat dels altres membres de la Societat, l'estat de comptes i ingressos i el desenvolupament de l'activitat d'aquesta.
e). Exercir el dret de veu i de vot a les Assemblees Generals, amb la possibilitat de conferir a l'efecte, la seua representació en altres membres.
f). Sol·licitar la baixa com a soci.
g). Participar, d'acord amb els presents Estatuts, en els òrgans de direcció de la Societat, sent-ne elector i elegible.

 

  • CAPÍTOL IV. ÒRGANS DIRECTIUS. 

 

Article 20è.- El govern i l'administració de S.C.E.L.E. estaran a càrrec dels òrgans col·legiats següents:
a). L'Assemblea General de Socis, com a òrgan suprem.
b). La Junta Directiva, com a òrgan col·legiat de direcció permanent.

Article 21è.- La Junta Directiva estarà formada almenys per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i Vocals elegits entre els membres numeraris de la Societat.
El nombre de Vocals i la seua comesa es decidirà en qualitat de les activitats previstes i segons acord de l'Assemblea General.
Aquestos càrrecs seràn de caràcter no remunerat.

Article 22è.- L'elecció dels membres de la Junta Directiva es realitzarà mitjançant votació secreta durant l'Assemblea General.

Article 23è.- Els càrrecs seran elegits per un període de quatre anys, llevat de condició expressa, renovant-se cada dos anys, alternativament, els de President, Tresorer i la miatd de Vocals amb els de Vicepresident, Secretari i resta de Vocals. Tant mateix, els càrrecs poden ser objecte de reelecció.

Article 24è.- Les candidatures es faran públiques amb la màxima antelació possible, havent-se de formalitzar a l'inici de l'Assemblea General Anual.

Article 25è.- Les candidatures són obertes, votant-se per separat els càrrecs sotmesos a renovació. La votació serà secreta, elegint-se el candidat per majoria simple. En cas d'empat es repetirà la votació durant la celebració de la mateixa Assemblea General entre els dos candidats més votats.

Article 26è.- La Junta Directiva es reunirà almenys dues vegades a l'any, prèvia convocatòria del Secretari, i sempre que ho sol·licite el seu President o la majoria simple dels seus membres.

Article 27è.- Els membres de la Junta Directiva cessaran en els següents casos:

a). Expiració del termini de mandat.
b). Falta d'assistència a les reunions senyalades, durant dues vegades consecutives o tres alternes, sense causa justificada.
d). Dimissió.
d). Cessament en la condició de soci numerari.
e). Revocació acordada per l'Assemblea General.
f). Defunció.

Quan es produisca el cessament per la causa prevista a l'apartat a), els membres de la Junta Directiva continuaran en funcions fins la celebració de la primera Assemblea General, la qual procedirà a l'elecció de nous càrrecs. En la resta de suposats la pròpia Junta Directiva proveirà la vacant mitjançant nomenament provisional, el qual serà sotmès a l'Assemblea General per a la seua ratificació o revocació, procedint-se en aquest últim cas a la designació corresponent, vàlida fins la celebració d'eleccions.

Totes les modificacions d'aquest òrgan seran comunicades al Registre d'Associacions.

Article 28è.- El President de la Societat n'assumeix la representació legal i executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea General, la presidència de les quals ostentarà respectivament.

Article 29è.- Correspondran al President totes les facultats que no estiguen expressament reservades a la Junta Directiva i a l'Assemblea General, i especialment les següents:

a). Convocar i alçar les sessions que celebre la Junta Directiva i l'Assemblea General i dirigir les deliberacions.
b). Proposar el pla d'activitats de la Societat a la Junta Directiva, impulsant i dirigint les seues tasques.
c). Ordenar els pagaments acordats, segons els pressupostos aprovats per l'Assemblea General.
d). Resoldre les qüestions que puguen  sorgir amb caràcter urgent, donant-ne coneixement a la Junta Directiva con més aviat millor.

Article 30è.- El Vicepresident assumirà les funcions d'assistir al President i substituir-lo en cas d'impossibilitat temporal d'exercici del seu càrrec. Igualment, li correspondran totes les facultats que li delegue expressament el President.

Article 31è.- El Secretari rebrà i tramitarà les sol·licituds d'ingrés o abandonament, tindrà registre actualitzat dels socis, atendrà la custòdia i redacció del Llibre d'Actes, vetlarà pel compliment de les disposicions legals vigents en matèries d'Associacions, custodiant la documentació oficial de la Societat, certificant el contingut dels llibres i arxius socials i fent que es trameten a l'autoritat competent les comunicacions preceptives sobre designació de Juntes Directives i canvis de domicili social.

Article 32è.- El tresorer donarà a conèixer els ingressos i pagaments efectuats, formalitzarà el pressupost anual d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de l'any anterior, els quals han de ser presentats a la Junta Directiva per tal que aquesta, al seu torn, els sotmeta a l'aprovació de l'Assemblea General.

Article 33è.- Les funcions principals de la Junta Directiva seran dirigir la gestió ordinària de la Societat, vetlar pel compliment dels fins, convocar les Assemblees Generals, complir les decisions adoptades, crear els grups de treball, valorar les sol·licituds d'ingrés o baixes de socis de la Societat, impulsar la realització de Congressos i qualsevol altra funció no atribuïda expressament a l'Assemblea General.

Article 34è.- L'Assemblea General Ordinària se celebrarà durant el primer trimestre de cada any, o, amb caràcter extraordinari, prèvia sol·licitud de la Junta Directiva o la dècima part dels socis numeraris. Entre la convocatòria, realitzada per escrit, i el dia senyalat per a la celebració de l'Assemblea, hauran d'haver almenys 15 dies.

Article 35è.- Les Assemblees Generals, ja siguen Ordinàries o extraordinàries, quedaran validades en primera convocatòria si reuneixen la meitat més un dels socis o en segona convocatòria, en passar mitja hora, qualsevol que siga el nombre de socis concurrents.

Article 36è.- L'Assemblea General ha d'aprovar el pla general d'actuació de la Societat, l'estat de comptes corresponent a l'any anterior i l'exercici de l'any següent, així com la gestió de la Junta Directiva, la qual haurà d'actuar sempre d'acord amb les directrius i sota el control d'aquella.

Article 37è.- L'ordre del dia de l'Assemblea General serà determinat per la Junta Directiva admetent-se fins una hora abans de la seua celebració la inclusió d'assumptes, prèvia acceptació de la Junta Directiva o a proposta de deu socis numeraris.

Article 38è.- Les decisions en l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple.

Article 39è.- Són competències de l'Assemblea General els acords relatius a:

a). Modificació i canvis dels Estatuts.
b). Elecció de la Junta Directiva.
c). Dissolució de la Societat.
d). Federació amb altres Associacions, o el seu abandonament.

  • CAPÍTOL V. RÈGIM DE SANCIONS

 

Article 40è.- Els socis podran ser sancionats per la Junta Directiva per infringir reiteradament els Estatuts o els acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva. La imposició de sancions serà facultat de la Junta Directiva i haurà d'anar precedida de l'audiència de l'interessat. En contra de l'avantdit acord, que serà sempre motivat, es podrà recórrer davant l'Assemblea General. 

Les sancions establides podran ser:
a). Destitució del seu càrrec o responsabilitat en la Societat.
b). Pèrdua de la seua qualitat de soci numerari.
c). Separació transitòria o definitiva de la Societat.

Article 41è.- La condició de soci es perdrà en els casos següents:

a). Defunció.
b). Separació voluntària.
c). Separació per sanció, acordada per la Junta Directiva.
d). Falta de pagament de les quotes establides dins del període acordat.

  • CAPÍTOL VI. ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

 

Article 42è.- Periòdicament se celebrarà un Congrés de S.C.E.L.E.

Article 43è.- L'elecció de la Seu i del President del Congrés se celebrarà en l'Assemblea General anual.

Article 44è.- El Finançament, organització i selecció de participants serà responsabilitat del President del Congrés i dels comitès nomenats a l'efecte, havent-ne de formar part un representant de la Junta Directiva.

  • CAPÍTOL VII. RECURSOS ECONÒMICS

 

Article 45è.- La Societat compta amb un patrimoni fundacional de 100.000 pessetes aportat pels socis fundadors.

Article 46è.- Els recursos econòmics previstos per S.C.E.L.E. per al desenvolupament de les seues activitats provindran de:

a). Les quotes d'inscripció i anual que adopte la Junta Directiva, ratificades per l'Assemblea General.
b). Els productes de béns i drets que li corresponguen, així com les subvencions, llegats i donacions que puga rebre en forma legal.
c). Els ingressos que obtinga la Societat mitjançant les activitats lícites que acorde realitzar la Junta Directiva, sempre dins dels fins estatutaris.

Article 47è.-  Els recursos obtinguts per la Societat no podran ser, en cap cas, distribuïts entre els socis.

 

  • CAPÍTOL VIII. ALTRES DISPOSICIONS

 

Article 48è.- En la primera Assemblea General i Constituent, quedaran inscritsels socis fundadors, aprovats aquestos Estatuts i elegida la primera Junta Directiva.

Article 49.- Les primeres eleccions per renovar la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva es realitzaran als dos anys de l'Assemblea Constituent, adquirint desprès el ritme previst en l'article 23.

Article 50è.- Aquestos Estatuts poden modificar-semitjançant els acords quevàlidament adopte l'Assemblea General.

Article 51è.- S.C.E.L.E. es disoldrà:

a). Per voluntat dels socis, expressada en Assemblea General convocada a l'efecte.
b). Per les causes determinades en l'article 39 del Còdig Civil.
c). Per sentència Judicial.

Article 52è.- En cas de dissolució, l'Assemblea General nomenarà una Comissió Liquidadora, composada per tres membres extrets de la Junta Directiva, la qual es farà càrrec dels fondos que existisquen. Una volta satisfetes les obligacions socials davant dels socis i davant de tercers, el patrimoni social sobrant, si n'haguera, serà destinat a fins anàlegs als propis de la Societat dissolta.

 S.C.E.L.E. consta al Registre d'Associacions del Ministeri del Interior amb el número 167781

Usuarios On line:          
Enviar correo electrónico a webmaster@scele.org con preguntas o comentarios sobre este sitio Web
Copyright © desde 2001 Sociedad Científica Española de Enfermería (SCELE)
Sociedad inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 167781. Sec. 1ª
Política de Privacidad/ Confidencialidad      Política de Financiación     Política de Publicidad

 Presencia en la Web desde el 30 de Marzo del 2001

SCELE está adherida y colabora en el Proyecto HUGES: Humanizando la Gestión Sanitaria.